Tải về – TOTOLINK 

Tải về

Router

Mã sản phẩmPhiên bản phần cứng
Phiên bản Firmware
Download
A950RGV1.0A950RG_V5.9c.681_B20180413_ENhttp://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A950RG_EN.zip
A800R
V1.0A800R_V5.9c.681_B20180413_ENhttp://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A800R_EN.zip
A6004NS
V1.0A6004NS_EN_10_022http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A6004NS_EN.zip
A3V1.0A3_EN_10_022http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A3.zip
A3002RU
V1.0A3002RU_V1.1.0_B20180416.1741http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A3002RU_EN.zip
N600RV1.0N600R_V5.3c.5507_B20171031_ENhttp://document.totolink.vn/fw/HighPower/N600R_EN.zip
V1.0N600R_V5.3c.5812_B20180125_VNhttp://document.totolink.vn/fw/HighPower/N600R_VN.zip
N300RHV2.0N300RH_V2.2.0-B20161111.0846http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH-V2_EN.zip
V3.0N300RH_V3.1.0-B20161028.1830
http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH-V3_EN.zip
V4.0N300RH_V6.1c.1286_B20170724_EN
http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH-V4_EN.zip
N302R Plus
V2.0N302R_Plus_EN_10_022http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N302R%20Plus-V2.zip
V3.0N302R_Plus_V3.1.6_B20180201.1450http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N302R-Plus-V3_EN.zip
N300RTV2.0N300RT_V2.2.4_B20180330.1621http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N300RT_EN.zip
N200REV2.0N200RE_V2.4.6_B20161110.1617http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N200RE-V2_EN.zip
V3.0_ENN200RE_V3.2.0_B20180330.1757http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N200RE-V3_EN.zip
V3.0_VNN200RE_V3.1.0-B20180301.1105_VNhttp://document.totolink.vn/fw/RouterN/N200RE-V3_VN.zip
N150RTV2.0N150RT_V2.2.4_B20180330.1635http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N150RT_EN.zip
N100REV2.0N100RE_V2.4.6_B20161110.1611http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N100RE-V2_EN.zip
V3.0N100RE_V3.2.0_B20180330.1733http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N100RE-V3_EN.zip
F2V2.0F2_V2.2.2_B20170809.1652http://document.totolink.vn/fw/RouterN/F2-V2.zip

Extender

Mã sản phẩmPhiên bản phần cứng
Phiên bản Firmware
Download
EX100
V1EX100_V1.0.473_B20180409_ALLhttp://document.totolink.vn/fw/Extender/EX100_EN.zip
EX200
V1(EN)EX200_V5.2.3c.5529_B20171205_ENhttp://document.totolink.vn/fw/Extender/EX200_EN.zip
V1(VN)EX200_V5.2.3c.5937_B20180317_VNhttp://document.totolink.vn/fw/Extender/EX200_VN.zip
EX300
V1EX300_EN_10_022http://document.totolink.vn/fw/Extender/EX300_EN.zip
EX750
V1EX750_EN_10_022http://document.totolink.vn/fw/Extender/EX750_EN.zip

CHAT FACEBOOK

Totolink Việt Nam